Libri di orares

Libri di orares per la pertes singules dla provinzia

I libri di orares stampei tl format saurì da fuià ie d’avëi debant pra i infopoints y pra la lueges de venduda südtirolmubilità, te truepa istituzions publiches y tla stazions. N giapa cudejiei per la pertes defrëntes dla provinzia y nce n cudejel aposta per la ferates.

I cudejiei singui ie nce da garat tlo per té coche download.

Indicazion: i cunliamënc dla curieres che va mé n i dis de scola ne ie nia cuntenii te chisc cudejiei ajache i ie sometui a truep mudamënc pervia dla despusizions-corona. La tabeles a pert cun i viages per i sculeies ie da udëi tlo.

Libri di orares

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.