Linea ferroviaria 200 Merano-Bolzano
Chiusura per lavori (fino al 16 luglio)
de plu nfurmazions

Saurì ncantëur cun l Mobile Ticketing

Cumpré y cunvalidé la chertes cun l smartphone

Ulëis’a fé n viac spontan cun la ferata? Adurvëis’a riesc na cherta da A a B? Ulessais’a vester ndependënc dai automac de chertes y de cunvalidazion? Po nuzëve dl Mobile Ticketing sun nosta app dla südtirolmubiltà! Limpea pudëis ve cumpré y cunvalidé online dlonch y te uni mumënt vosta cherta de viac dla südtirolmubiltà.

O, sce ëis n Südtirol Pass, Euregio Family Pass o n Südtirol Pass abo+ o 65+ cun funzion de paiamënt ativeda, pudëis cunvalidé vosc viac online: ne messëis nia plu jì pra l automat de cunvalidazion.

Cumpré y cunvalidé la chertes de viac online
Compra y cunvalidea ti cherta de viac tl online-ticketshop!
Mo d'autra nfurmazions
Cunvalidé l Südtirol Pass online
Cun l’app dla südtirolmubiltà pudëis cunvalidé vosc viac online.
Mo d'autra nfurmazions

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.