Particolare della ruota di una bici

Tò pea la roda

La puscibiltà de traspurté rodes ie limiteda, l mprëst de na roda ie n’auternativa

Sce n tol pea na roda sun n mesun de trasport publich ie chësc servisc da paië, y per rejons de lerch y segurëza ie la puscibiltà limiteda. Te uni cajo à l trasport de persones la prezedënza. Sce l ie truepa jënt sun i mesuns de trasport possa l personal refudé l azes ala rodes.

Cherta per n di per tò pea la roda: 7 Euro
La cherta per tò pea per n di ntier la roda possa unì cumpreda pra i automac dla chertes de viac y pra la lueges de venduda südtirolmubiltà. La possa unì nuzeda zënza limitazions dut l di dla prima cunvalidazion y la muessa unì cunvalideda dan uni viac.

Tarifa per l di pra la cunvalidazion cun l Südtirol Pass: 3,50 Euro
Cun l Südtirol Pass, l Euregio Family Pass, l Südtirol Pass abo+ cun funzion de paiamënt ativeda coche nce cun l Südtirol Pass 65+ cun funzion de paiamënt ativeda possa la tarifa per l di per l trasport dla roda unì trat ju. La pruzedura de cunvalidazion per tò pea la roda ie da fé dan uni viac. L vën mé trat ju la soma de 3,50 Euro per uni di.

Chësta tarifes vel mé sun i mesuns de trasport südtirolmubiltà tl raion dl Südtirol y sun la ferates regiuneles nchin a Trënt. Për viages cun la ferata plu lonc de viers dl sud iel chertes de viac per la rodes interregiuneles aposta de Trenitalia. Per viages de viers dl Tirol dl nord y dl ost iel da cumpré pra la ÖBB / VVT chertes de viac aposta per la trasses curespundëntes (p. ej. Prëner – Dispruch o Sanciana – Lienz).
Chertes de viac y tarifes extra iel nce pra la furnadoies de Kohlern, Vöran, Mölten y Meransen.

Debant possel unì tëut pea chësta sortes de rodes:

  • Rodes per pitli (sot a 20 zol);
  • Roda da plië adum (plieda adum) y roda sëula (tla curiera o tla lerch per i cufri o metuda te na tascia);
  • Remorcs de rodes: i vën traspurtei debant tla ferata y destachei dala rodes;
  • Hand-bike / roda da sté pendui: la vën traspurteda debant tla ferata, tla curiera mé sce l ie lerch pra tla luegia di cufri.

Roleri y roleri eletrics: Pliei adum possen n generel i tò pea debant sciche la pucaja a man. Ezezion: Tla ferata vëniel nce traspurtà roleri y roleri eletrics nia pliei adum y chësc ala medema tarifa sciche per la rodes.

Tò pea la roda: ulà y tantes?

Ferates regiuneles: L ie puscibl tò pea la roda a cundizion che l sibe lerch assé. Tla ferates regiuneles possel unì traspurtà n 16-20 rodes ti cumpartimënc dla ferata che ie preudui per l trasport dla rodes. L ne ie nia de bujën de resservé na luegia. Nce pervia dla segurëza iel problematich sce l vën adum truepa rodes tla stazions y sun la ferates. Tl cajo che l ie massa rodes possa l personal dla ferates perchël ne lascé nia tò pea la roda. L ne ie deguna garazia che duc i passajires possa senté ite tla ferata nce sce i à na cherta de viac che vel.
Pervia di truep passajires ti mënsc da d’instà iel sun la trassa dla ferata danter Maran y Mals n servisc shuttle a pert per la rodes (prenutazion: 0473 201 500).

Curieres regiuneles: L ie mé puscibl tò pea cërta sortes de rodes sce l ie lerch assé tl cumpartimënt di cufri. Chësc mancia te truepa curieres cun na ntreda da na plataforma bassa. Sun n valguna linies à la curieres portarodes cun na lerch per 5 – 6 rodes. Metëde verda: per rejons de tëmp ne iel nia pra duta la fermedes mesun ciarië rodes. E-bikes y pedelecs ne vën sun chësta curieres nia tëutes pea. La linies y la fermedes ulache la rodes possa unì ciariedes sun la curieres ie senialedes sun l plan dl orar cun l simbul dla roda.

Portarodes aposta cun na lerch per 5-6 rodes iel da d’ansciuda nchin da d’auton 2022 sun chësta linies dla curieres:

  • Linia 273 Mals – Martina (01.06. - 06.11.2022)
  • Linia 245 Maran – Ulten – Lana (16.05. - 07.11.2022)
  • Linia 184 Ju de Ciarëza - Weissenstein (11.06. – 10.10.2022); max. 3 de 6 rodes pó ester e-bike
  • Linia 321 Persenon – St. Andrä – Palmschoß (04.04. - 06.11.2022)

Curieres de zità y Citybus: Tlo ne possen nia tò pea la roda.

südtirolmubiltà-furnadoies: Sce an se tol para la roda tla furnadoia dl Renon y tla furnadoia dla Mendola velel les medemes tarifes südtirolmubiltà (cherta por n de 7 euro o Südtirol Pass 3,50 euro), por les furnadoies da jí a Kohlern, Mölten, Vöran y Meransen él chertes aposta.

Ferata a scines strëntes dl Renon: N ne possa nia tò pea la roda.

Ferata dla Val Venuesta: trasport dles rodes separat

Deache ti mëisc da d'isté él dër tröpes porsones che vá cun la roda vëgnel metü sö por la ferata dla Venosta n trasport sön strada extra por rodes che jará da Maran cina Mals. Deache la trassa dla ferata Maran-Töll é por le momënt stlüta porvia de de gragn laurs de costruziun mësson savëi chësc, sce an ó se tó para la roda:

Trassa Maran-Töll: atualmënter él en funziun sön chësta trassa dla ferata stlüta n sorvisc sostitutif de bus: dai 29 d'aurí ai 31 d’otober 2022 gnarál porchël ciamó pité surapró n sorvisc de trasport dles rodes separat che jará vigni de da misdé. Le sorvisc de trasport dles rodes piará ia vigni de dala staziun da Maran dales 12:00 y dales 14:00. Sce al ess da ne jí nia debojëgn podess le sorvisc gní smendrí canche al n’é nia sajun alta.

Trassa Maran- Mals: dai 29 d'aurí ai 31 d’otober 2022 sarál a desposiziun dala staziun dla ferata de Maran ala staziun dla ferata de Mals n sorvisc de trasport dles rodes separat che jará vigni de 3 iadi danmisdé y 3 iadi domisdé. Le sorvisc de trasport dles rodes piará ia vigni de dala staziun da Maran dales 9:16, 10:16, 11:16, 15:16, 16:16 y 17:16 (d’otober tomel fora le iade dales 17:16).

Les rodes pó gní dades jö 30 menüc y alplü tert 5 menüc denant che le sorvisc de shuttle pëies ia tla staziun de Maran. Al é poscibl da jí a se tó indô la roda tles staziuns de Naturns, Latsch, Schlanders, Spondinig o Mals. Les chertes y i cosć por le sorvisc de shuttle dla roda ti corespogn a chi dl trasport dla roda ti mesi dl trasport publich: cherta por n de por le trasport dla roda 7 euro o cun le Südtirol Pass 3,50 euro.

An pó cumpré les chertes por le sorvisc de shuttle dla roda pro les portines dles chertes o diretamënter olache le sorvisc de shuttle pëia ia. Sce al é de majeri grups él ince la poscibilité da prenoté le trasport dla roda danter 8:00 y les 18:00 al numer de telefon +39 0473 201500.

Auternativa: se mpresté na roda

Per la jites cumbinedes cun la roda y i mesuns de trasport publics y per schivé n sëurafulamënt tla ferates àn metù a jì na cunlaurazion cun butëighes de mprëst de rodes privates cun de ndut n doi desëines de lueges de mprëst pra truepa stazions dl Südtirol.
Cun la cherta de viac cumbineda bikemobil Card iel puscibl se nuzé tla sajons ciaudes dla cumbinazion de duc i mesuns de trasport publics tl Südtirol y dl mprëst per n di de na roda. L trasport dla roda sun i mesuns de trasport publics ne ie nia preudà ajache la rodes mprestedes possa inò unì dates ju pra la luegia de mprëst che n uel.

bikemobil Card
Atifs tl Südtirol: sportifs dloncora cun curiera, ferata y roda.
Mo d'autra nfurmazions
Ticketfinder
N cunsëi asvelt per té: tlo giapes la cherta de viac che passenea per té.
Mo d'autra nfurmazions

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.